Přihlášení

Obchodní podmínky • ÚředníNástěnka.cz

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel služby Poskytovatelem služby ÚředníNástěnka.cz je B2M.CZ s.r.o., se sídlem Šafránkova 3, 155 00, Praha 5, IČ: 27455971, DIČ: CZ27455971, číslo účtu:, 2366499001/5500. Jsme plátci daně DPH. Zapsáni pod spisovou značkou C 113637 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Objednavatel služby

Objednavatelem je podnikatel tj. fyzická či právnická osoba, která má přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Objednavatel“) a která si objedná službu zasílání veřejných zakázek ÚředníNástěnka.cz či další placené služby dle nabídky a ceníku Poskytovatele.

1.3. Služba ÚředníNástěnka.cz

Služba ÚředníNástěnka.cz slouží k vyhledávání podlimitních veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu a následnému zasílání informací o těchto zakázkách Objednavatelům e-mailem. Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka subjektu veřejné správy s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících zakázek na vybrané Objednavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost B2M.CZ s.r.o.

2. Registrace Objednavatele

2.1. Způsoby registrace

Registraci provádí Objednavatel u Poskytovatele telefonicky či e-mailem po poskytnutí všech potřebných údajů k uzavření smlouvy distančním způsobem. Registrace do ÚředníNástěnka.cz je z hlediska uzavřené smlouvy závazná pro obě smluvní strany.

2.2. Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky a korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele do 14 dní od vystavení a zaslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba zablokována a firemní údaje Objednavatele mohou být předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby smluvního závazku. Předáním údajů Objednavatele není dotčena ochrana osobních údajů vzhledem k oprávněnému zájmu Poskytovatele. Služba je ukončena dle smluvené délky plnění a není automaticky prodlužována na další období.

2.3. Uzavření smlouvy po telefonu distančním způsobem

Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, která je uzavřena telefonicky či e-mailem, je uzavřena distančním způsobem prostředky na dálku. Poskytovatel se zavazuje uzavírat s Objednavatelem smlouvy po telefonu při dodržení níže uvedených zásad v bodech a) až c):

  1. Objednavatel je pracovníkem Poskytovatele v hovoru informován o monitorování hovoru.
  2. Závaznost telefonické smlouvy uzavřené na dálku je postavena na zřejmém souhlasu Objednavatele včetně souhlasu s cenou prodávané služby.
  3. bjednavatel má právo na poslech hlasového záznamu uzavřené smlouvy v sídle Poskytovatele po předchozí žádosti telefonicky či e-mailem na info@b2m.cz a zpětném potvrzení termínu Poskytovatelem. Zasílání záznamu e-mailem není možné s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákonných norem.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Odstoupení Poskytovatelem

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, pokud porušuje zájmy třetích osob, Poskytovatele služby, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Poskytovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání či k páchání trestné činnosti.

Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Objednavatele ze systému, bez finančního vyrovnání.

3.2. Odstoupení Objednavatelem

V případě, že Poskytovatel neplní službu (tj. zejména neposkytuje zasílání veřejných zakázek, či plnění upřednostnění a zvýhodnění v katalogu) a Objednavatel o této skutečnosti informoval Poskytovatele na e-mail: info@b2m.cz a ten neučinil nápravu, má Objednavatel možnost odstoupit od smlouvy. Objednavatel akceptuje, že vyhodnocení zda je či není služba plněna se vztahuje vždy k celému smluvnímu období. Poskytovatel z důvodu sezónního vývoje ekonomické poptávky na trhu.

V případě, že bude reklamace oprávněná, k čemuž se do 30 dnů po podání reklamace Poskytovatel vyjádří, má Poskytovatel povinnost vrátit poměrnou část registračního poplatku (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkové době plnění služby) a to při ukončení služby.

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již objednanou službu a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 pracovních dnů od objednávky služby. V tomto případě je Objednavatel povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50% z dané částky služby.

4. Popis služeb

4.1. Zasílání veřejných zakázek

Služba Zasílání veřejných zakázek slouží ke zprostředkování kontaktů a podrobných informací o veřejných zakázkách pro Objednavatele. Veřejnou zakázkou se rozumí strukturovaný požadavek od veřejné a státní instituce z České republiky s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí rozeslání odpovídajících veřejných zakázek na vybrané Objednavatale a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Registrací na serveru ÚředníNástěnka.cz získá Objednavatel přístup ke kontaktům na zadavatele veřejných zakázek v systému ÚředníNástěnka.cz. Objednavatel neplatí z realizovaných obchodů Poskytovateli žádnou provizi. Přihlašovací jméno a heslo je zasíláno automaticky při aktivaci služby.

4.2. Zvýrazněná a zvýhodněná pozice v katalogu dodavatelů

Přednostní pozicí se rozumí získání předních pozic v maximálně 3 oborech a na 20 klíčových slov ve vyhledávání firem v katalogu ÚředníNástěnka.cz a získání označení firemního záznamu "Doporučujeme". Zvýhodněná pozicí se rozumí zviditelnění a ohraničení firemního záznamu s možností umístění loga, či obrázku k firemnímu záznamu v katalogu ÚředníNástěnka.cz

4.3. Program BezRizika

Program BezRizika platí pouze pro smlouvy služby zasílání veřejných zakázek, a to pouze za předpokladu, že byla součástí uzavřené smlouvy po telefonu. Program BezRizika se nevztahuje na službu Zývrazněná a zvýhodněná pozice v katalogu dodavatelů. Objednavateli, kteří si zakoupí službu zasílání veřejných zakázek, garantuje Poskytovatel výhodnost služby. V případě, že Objednavatel po skončení plnění služby písemně potvrdí nevýhodnost služby, vrátí Poskytovatel služby na vyžádání Objednavatele registrační poplatek v plné výši nebo prodlouží poskytování služby zdarma o další období.

4.4. Podmínky uplatnění programu BezRizika

V případě budoucího uplatnění nároku vrácení registračního poplatku je Objednavatel povinen:

  1. uhradit cenu za službu v době splatnosti v rámci uzavřené smlouvy.
  2. informovat e-mailovou zprávou na bezrizika@uredninastenka.cz Poskytovatele služby za účelem zajištění úpravy cílení v profilu dodavatele pro zasílání poptávek, nejdříve v průběhu 5. měsíce a nejpozději během 6. měsíce plnění služby.
  3. uplatnit nárok na program BezRizika po skončení platnosti služby a to nejpozději do 3 dnů od daného data.
  4. odeslat zpět Čestné prohlášení (je posíláno k vyplnění Poskytovatelem) nejpozději do 3 dnů od data, kdy byl e-mail s čestným prohlášením ze strany Poskytovatele odeslán na e-mailovou adresu Objednavatele. V případě nedodání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení ve stanovené lhůtě nárok na navrácení registračního poplatku nebo prodloužení služby zdarma zaniká. V případě kladného posouzení žádosti po doručení čestného prohlášení, je na e-mailovou adresu Objednavatele odeslán Opravný daňový doklad (dále jen ODD). Podepsaný ODD s doplněným bankovním číslem účtu pro zaslání refundované částky je nutné odeslat do 3 dnů od chvíle, kdy byl e-mail s ODD ze strany Poskytovatele odeslán. Až po jeho doručení zpět Poskytovateli je částka převedena na uvedený bankovní účet.

4.5. Inzertní podklady

Objednavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných inzertních sdělení či jiných inzertních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná inzertní sdělení či reklamní prvky objednavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom objednavatel poskytovateli za veškerou způsobenou škodu. V případě, že Objednavatel neposkytne potřebnou součinnost a neposkytne údaje potřebné pro nastavení služeb, Poskytovatel vytvoří Objednavateli firemní prezentaci podle webových stránek či informací uvedených v profilu Objednavatele.

4.6. Garance výměny služby

Novým Objednavatelům služeb B2M.CZ od 1.1.2020 garantuje Poskytovatel výměnu služby zdarma, pokud byla tato garance součástí uzavřené smlouvy po telefonu. Výměna služby je možná maximálně do konce 3 měsíce plnění dané služby a to pouze 1x. Výměna služby probíhá na vyžádání Objednavatele z portfololia služeb Poskytovatele (Zasílání poptávek, Zasílání veřejných zakázek, Zvýhodnění a zvýraznění v katalogu, Aktivní prodej, Premium, Tržiště apod.). Délka plnění služby není výměnou služby dotčena.

5. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek hovorů a dále ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje veřejného charakteru jsou zveřejněny v katalozích dodavatelů provozovaných firmou B2M.CZ, s.r.o. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek mezi Objednavatelem a poptávajícími. Objednavatel souhlasí s nahráváním hovorů, které jsou provedeny za účelem uzavření smlouvy, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb.

Poskytovatel služby má právo zasílat Objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace Objednavatele v systému www.epoptavka.cz má Poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud Objednavatel nepožádá o jejich výmaz.

Poskytovatel služby předává osobní údaje Objednavatele pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek.

Uchovávané osobní údaje může Objednavatel nebo poptávající kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Více k ochraně osobních údajů zde.

6. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy Objednavatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování služby.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednavatelem okamžikem řádně uzavřené smlouvy distančním způsobem prostředky na dálku (telefonicky, e-mailem, či prostřednictvím webových stránek Poskytovatele). Takto uzavřenou smlouvu Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.uredninastenka.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4.11. 2019.

Co je to ÚředníNástěnka.cz?

Zaměřujeme se na podlimitní veřejné zakázky malého rozsahu, které pro Vás vyhledáváme. Každý měsíc registrovaným firmám zprostředkujeme kontakty k více než 5 657 zakázkám za miliardy korun.

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení prohlížeče.

Kontakt

B2M.CZ s.r.o.
Šafránkova 3
Praha 5, 155 00
Česká republika

Obchodní podmínky

© 2024 B2M.CZ s.r.o. ráda poskytuje pomoc potřebným ♥️. Všechna práva vyhrazena.

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropské Unie GDPR.