Obsah zadání veřejné zakázky (VZ)

Základní popis jednotlivých částí zadání VZ, se kterými je možné se nejčastěji setkat. Konkrétní obsahy zadání se mohou případ od případu lišit.


Výzva k podání nabídky

Dokument shrnuje základní údaje o VZ – název zakázky, identifikační a kontaktní údaje zadavatele, předmět zadání, požadavky na způsob podání nabídky, požadavky na prokázání kvalifikace, seznam příloh (dokumentů) apod.

Krycí list nabídky

Vzor krycího listu je téměř vždy součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v něm uvádí své identifikační a kontaktní údaje, zpravidla uvádí celkovou nabídkovou cenu, případně i podává určité požadované čestné prohlášení.

Smlouva o dílo / kupní smlouva

Připravený návrh příslušné obchodní smlouvy (velice často závazný). V návrhu smlouvy bývají obvykle uvedeny důležité body zadání, často dokonce všechny body zadání VZ. Při podání nabídky je nutné dodat návrh smlouvy podepsaný odpovědným zástupcem zájemce.

Předmět plnění

Základní popis zadání a předmětu VZ. Popis jednotlivých částí, místo plnění atd.

Technická specifikace

Detailní technické specifikace, parametry a požadavky předmětu VZ.

Cena díla

Konkrétní cenové zadání VZ. Může být uvedená jak přesná částka, tak určité finanční rozmezí, ale i jen požadavek na nejnižší cenu.

Termíny plnění

Obsahuje časovou osu s informacemi, v jakých termínech dojde k plnění VZ, tedy termíny dokončení i předání díla dle parametrů VZ (může jít i o postupné plnění v jednotlivých stanovených termínech).

Platební podmínky, fakturace

V této části jsou uvedeny konkrétní platební podmínky, např. případné zálohové platby, dílčí plnění / platby, celková fakturace, splatnosti faktur apod. Jednotlivé obory činnosti mají v tomto směru svá specifika a odlišnosti.

Sankce, pokuty

Jsou uvedeny předpoklady, za jakých má zadavatel VZ právo uložit zhotoviteli sankci, či pokutu. Děje se tak zejména při zásadním nesplnění určitých požadavků na funkčnost či nedodržení stanovených časových termínů.

Místo plnění

Místem plnění bývá sídlo zadavatele (zejména při dodávce služeb), či jiná konkrétně uvedená lokalita (při dodávce zboží, provádění stavebních prací apod.).

Deník prací

Požadavek na vedení deníku prací lze očekávat zejména u zakázek z oboru stavebnictví. Slouží jednak k přehlednému sledování zajištění bezpečnostních kritérií při realizaci VZ, a zároveň i jako přehled nad postupem prací a vynakládání finančních prostředků.

Předání a převzetí díla

Ujednání mezi zadavatelem a zhotovitelem s popisem konkrétní procedury předání a převzetí díla jak z hlediska časového, tak i po stránce obsahové a funkcionální.

Záruky

Zadavatelem určené druhy a délky záruk, jejichž poskytnutí vyžaduje ve vztahu k předmětu plnění VZ.

Povinnosti a práva zadavatele a zhotovitele

Výčet práv a povinností vyplývajících pro zadavatele i zhotovitele z uzavřeného smluvního vztahu.

Základní kvalifikační předpoklady a příslušné certifikace

Zadavatel určuje, jaké kvalifikační předpoklady má zájemce splnit a případně jaké profesní certifikáty vlastnit, aby mohl bát vybrán coby zhotovitel díla či dodavatel produktu / služby. Při podání nabídky toto zájemce dokládá většinou formou čestného prohlášení.