Jak se zapojit do výběrového řízení

Jakmile registrovaný uživatel portálu ÚředníNástěnka.cz obdrží oznámení o veřejné zakázce (VZ), měl by si pečlivě prostudovat zadání zakázky (vysvětlivky je možné nalézt v části „Obsah zadání veřejné zakázky“) a rozhodnout se, zda se jí účastní. V případě zájmu pak ve většině případů zpracovává následující záležitosti.


Vyplnění krycího listu nabídky

Vzor krycího listu je téměř vždy součástí zadávací dokumentace. Stačí tedy vyplnit požadované údaje, což jsou zpravidla identifikační a kontaktní údaje uchazeče a nabídková cenu. Krycí list je třeba podepsat odpovědným zástupcem uchazeče.

Zpracování obsahu nabídky

Nabídka by měla obsahovat popis nabízeného systémového a technického řešení včetně všech jeho případných částí. Zadavatel VZ v některých případech sám určuje, jakou má mít popis řešení strukturu. V tomto případě je samozřejmě nutné se jí držet.

Součástí obsahu nabídky by měla být i nabídková cena. Zadavatel VZ si často v zadání určuje, zdali kromě celkové ceny zakázky nemají být uvedeny i konkrétní ceny jednotlivých jejich částí.

Uchazeč je oprávněn podat k jedné VZ pouze jednu nabídku. Nabídka podaná uchazečem nesmí obsahovat varianty řešení.

Zpracování návrhu smlouvy

Návrh příslušné smlouvy (smlouva o dílo, kupní smlouva) bývá většinou součástí zadávací dokumentace VZ, přičemž v mnoha případech je zároveň i závazný. Zájemce vyplní příslušné části návrhu. Aby návrh smlouvy měl svoji právní platnost, je třeba jej podepsat osobou oprávněnou jednat za subjekt podávající nabídku.

Prokázání kvalifikace a doložení certifikátů

Zadavatel VZ může po zájemci požadovat doložení kvalifikačních předpokladů a případně i profesních certifikátů. Jelikož jedním z nejčastějších důvodů, proč je nabídka zamítnuta, je nesplnění kvalifikačních předpokladů, doporučujeme pečlivě pročíst tyto požadavky. Při podání nabídky sepište čestné prohlášení, kterým kvalifikační předpoklady doložíte. V případě výhry ve výběrovém řízení se následně dokládají potřebné certifikace přímo.

Podání nabídky

Kompletně (písemně) zpracovanou nabídku podejte v zalepené obálce zajištěné proti manipulaci příslušné kontaktní osobě zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci VZ. Rozhodně je třeba dodržet podací lhůty požadované zadavatelem.

Dbejte na kompletnost nabídky, tedy aby obsahovala všechny dokumenty požadované zadavatelem a příslušným zákonem. Myslete na to, že obsahová a formální úplnost nabídky a správnost dokumentů je zadavatelem posuzována nejdříve.

Tendermarket

V těch případech, kdy je VZ zadána prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket a pokud to zadávací dokumentace vyžaduje, je nutné nabídku podat přes tento portál. Zaregistrujte se na www.tendermarket.cz , vyhledejte příslušnou zakázku a podejte nabídku přes systém portálu.

Zamítnutí z důvodů formálních chyb

Pokud bude nabídka zamítnuta z důvodů formálních chyb v nabídkové dokumentaci a toto bude zájemci s odůvodněním sděleno, je možné při splnění časové lhůty reagovat příslušnou opravou nabídky a jejím opětným podáním.