Podmínky registrace firmy na ÚředníNástěnka.cz

Tyto podmínky pro registraci firmy (dále jen "Podmínky") do služby www.uredninastenka.cz (dále jen "služba") upravují smluvní vztah mezi společností B2M.CZ s.r.o., sídlem Šafránkova 3/1243, 155 00, Praha 5, IČ: 27455971 (dále jen "Poskytovatel") a podnikatelským subjektem v rámci služby ÚředníNástěnka.cz (dále jen "Objednavatel").

1. Popis služby

Služba www.uredninastenka.cz slouží k vyhledávání podlimitních veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu a následnému zasílání informací o těchto zakázkách Objednavatelům e-mailem. Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka subjektu veřejné správy s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících zakázek na vybrané Objednavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost B2M.CZ s.r.o.

Základní služby:

  1. Zakázky STANDARD - služba zahrnuje zasílání zakázek z 1 vybraného oboru bez omezení obratu zakázek.
  2. Zakázky PLUS - služba zahrnuje zasílání zakázek z 3 vybraných oborů bez omezení obratu zakázek.
  3. Zakázky MAX - služba zahrnuje zasílání neomezeného počtu zakázek na základě zvolených klíčových slov bez omezení obratu zakázek.
  4. Zakázky PLATBA ZA KONTAKT – služba zahrnuje zasílání neomezeného počtu zakázek na základě zvolených klíčových slov. Počet zobrazení kontaktu je limitován dle zvolené varianty služby.
  5. Zakázky TARIF BEST – služba zahrnuje zasílání neomezeného počtu zakázek na základě zvolených klíčových slov. Počet zobrazení kontaktu je limitován dle zvolené varianty služby/nabitého kreditu.

Doplňkové služby:

  1. Zvýrazněná pozice v katalogu dodavatelů - služba zahrnuje grafické zvýraznění firemních údajů Objednavatele, zviditelnění elektronických, telefonických kontaktů a možnost zadání grafické informace (např. loga) v katalogu dodavatelů na www.uredninastenka.cz.
  2. Zvýhodněná pozice v katalogu dodavatelů - služba zahrnuje přednostní pozici, zařazení firemního záznamu Objednavatele mezi doporučené pozice a označení "Ověřený dodavatel" v katalogu dodavatelů na www.uredninastenka.cz. Zvýhodněná pozice platí až pro 3 zvolené obory Objednavatele a zvolená klíčová slova (až 255 znaků).

V případě, že Objednavatel neposkytne potřebnou součinnost a neposkytne údaje potřebné pro nastavení služeb, Poskytovatel vytvoří Objednavateli firemní prezentaci podle webových stránek či informací uvedených v profilu Objednavatele.

2. Registrace objednavatele

Registraci může Objednavatel provést prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese www.uredninastenka.cz. Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do systému www.uredninastenka.cz je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem).

Registrací na serveru www.uredninastenka.cz získá Objednavatel přístup ke kontaktům na zadavatele všech zakázek v oborových kategoriích systému www.uredninastenka.cz s výjimkou služeb Zakázky PLATBA ZA KONTAKT a TARIF BEST, u kterých je každé zobrazení kontaktních údajů odečteno z počtu dostupných kontaktů/zbývajícího kreditu v rámci objednané služby.

Objednavateli budou zasílány zakázky podle vybraných klíčových slov nebo oborů přímo na uvedený e-mail ihned po jejich zveřejnění ve službě. Zakázky lze zasílat pouze na jednu e-mailovou adresu. Z realizovaných obchodů Objednavatel neplatí Poskytovateli žádnou provizi. Zakázky jsou zasílány dle objednaného tarifu.

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň s tím je zaslána faktura elektronicky i korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje Objednavatele předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby.

V případě neuhrazení faktury v době splatnosti je služba zablokována.

3. Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru, šíří obsah zakázek jakýmkoli způsobem bez souhlasu provozovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem zakázky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání (k páchání trestné činnosti). Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Objednavatele ze systému bez jakéhokoli finančního vyrovnání.

V případě, že Poskytovatel neplní službu (tj. zejména neposkytuje přístup do archivu veřejných zakázek, nepublikuje zakázky od veřejných subjektů) a Objednatel o této skutečnosti informoval poskytovatele, který nesjednal nápravu, má Objednatel možnost odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel z povahy veřejných zakázek negarantuje počet veřejných poptávek v rámci plnění služby. Počet veřejných poptávek v jednotlivých oborech je dán vyšší mocí a zcela souvisí se situací vypisování veřejných zakázek ve státní a veřejné správě.

Poskytovatel má povinnost do 30 dnů od podání této stížnosti Objednavatele informovat o výsledku.

V případě, že bude reklamace oprávněná, má Poskytovatel povinnost vrátit Objednavateli poměrnou část registračního poplatku (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkové době plnění služby), a to při ukončení služby.

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již objednanou službu, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 pracovních dní od objednávky služby. V tomto případě je povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50% z dané částky služby.

Poskytovatel tímto poskytuje Objednavateli nevýhradní, nepřenosné právo využít zakoupené služby v souladu s těmito Podmínkami. Objednavatel smí používat dodané služby výhradně pro vnitřní potřebu své organizace. Použití služeb nebo jejich částí k dalšímu prodeji není možné bez uzavření zvláštní smlouvy. Všechna práva, která uživateli nejsou vysloveně udělena v těchto Podmínkách, mu nepřísluší.

Objednavatel se zavazuje, že nebude údaje získané přístupem k službě Poskytovatele dále veřejně šířit či komerčně využívat. A to jak jménem svým, tak jménem třetích osob. V opačném případě má Poskytovatel možnost odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a zároveň není povinen plnit finanční kompenzaci za předčasné ukončení smlouvy z výše uvedených důvodů.

4. Program "BezRizika"

Bod 4 (Program "BezRizika") obchodních podmínek platí pouze pro objednávky cenového plánu Zakázky MAX realizované prostřednictvím webové stránky www.uredninastenka.cz nebo telefonicky. V případě telefonických objednávek platí tento bod obchodních podmínek výhradně za předpokladu, že je program BezRizika součástí hovoru, při kterém je služba závazně objednána. Při změně sjednané služby nárok na program BezRizika zaniká.

Novým zákazníkům projektu ÚředníNástěnka.cz, kteří v období od 1. 10. 2012 zakoupí cenový plán Zakázky MAX, garantuje Poskytovatel služby výhodnost služby. V případě, že Objednavatel po skončení ročního plnění služby písemně potvrdí nevýhodnost, vrátí Poskytovatel služby ÚředníNástěnka.cz na vyžádání Objednatele registrační poplatek v plné výši nebo prodlouží službu zdarma o jeden rok podle toho, který způsob garance byl sjednán při objednání služby. V případě uplatnění nároku vrácení registračního poplatku nebo prodloužení služby zdarma je Objednavatel povinen informovat e-mailovou zprávou na e-mail bezrizika@uredninastenka.cz Poskytovatele služby ÚředníNástěnka.cz za účelem sjednání nápravy v profilu Objednavatele pro zasílání zakázek, nejdříve v průběhu 5. měsíce a nejpozději během 6. měsíce plnění služby. V případě, že nebylo dojednáno jinak, je pro uplatnění programu BezRizika nutné uhradit fakturu za službu, ke které se program BezRizika vztahuje, v době její splatnosti.

Vrácení registračního poplatku nebo prodloužení služby zdarma je možné uplatnit po skončení tarifu služby a to nejpozději do 3 dnů. Čestné prehlášení je nutné dodat nejpozději do 3 dnů od chvíle, kdy byl e-mail s čestným prohlášením ze strany Poskytovatele odeslán na e-mailovou adresu Objednavatele. V případě nedodání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení ve stanovené lhůtě nárok na navrácení registračního poplatku nebo prodloužení služby zdarma zaniká. V případě kladného posouzení žádosti po doručení čestného prohlášení, je na e-mailovou adresu Objednavatele odeslán Opravný daňový doklad (dále jen ODD). Podepsaný ODD s doplněným bankovním číslem účtu pro zaslání refundované částky je nutné odeslat do 3 dnů od chvíle, kdy byl e-mail s ODD ze strany Poskytovatele odeslán. Až po jeho doručení zpět Poskytovateli je částka převedena na uvedený bankovní účet.

5. Garance vrácení nevyčerpaného kreditu

Bod 5 (Garance vrácení nevyčerpaného kreditu) obchodních podmínek platí pouze pro telefonické objednávky tarifu Best, a to pouze za předpokladu, že je Garance vrácení nevyčerpaného kreditu součástí hovoru, při kterém je služba závazně objednána.

Novým zákazníkům společnosti B2M.CZ s.r.o., Poskytovatele služby ÚředníNástěnka.cz, kteří si zakoupí tarif Best, garantujeme vrácení nevyčerpaného kreditu, který nebyl Objednavatelem využit v průběhu plnění služby.

Pro tento případ je novým zákazníkem společnosti B2M.CZ s.r.o. myšlena společnost, která před objednáním tarifu Best nebyla dosud klientem společnosti B2M.CZ s.r.o. žádného placeného produktu či služby.

Objednavatel má právo požádat Poskytovatele o vrácení nevyčerpaného kreditu, a to po uplynutí 24 měsíců od data posledního navýšení kreditu (nebo bonusu), nejpozději však do 3 dnů po skončení tohoto období. Garance se vztahuje pouze na kredit, za který Objednavatel zaplatil, nevztahuje se na bonusový kredit. V případě, že nebylo dojednáno jinak, je pro možnost uplatnit Garanci vrácení nevyčerpaného kreditu nutné uhradit fakturu za službu, ke které se garance vztahuje vztahuje, v době její splatnosti.

6. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalozích dodavatelů provozovaných firmou B2M.CZ s.r.o. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování zakázek mezi Objednavateli a subjekty veřejné správy. Objednavatel souhlasí s nahráváním všech hovorů, které jsou za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby uskutečněny.

Poskytovatel služby má právo zasílat Objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace Objednavatele v systému www.uredninastenka.cz má Poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud Objednavatel nepožádá o jejich vymazání.

Uchovávané osobní údaje může Objednavatel kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

7. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednavatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webových stránek Poskytovatele). Takto zadanou objednávkou (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webových stránek poskytovatele) Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy Objednavatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ s.r.o. jako Poskytovatel služby si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.uredninastenka.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14. 6. 2017.