Z legislativy

Jakmile registrovaný uživatel portálu ÚředníNástěnka.cz obdrží oznámení o veřejné zakázce (VZ), měl by si pečlivě prostudovat zadání zakázky (vysvětlivky je možné nalézt v části „Obsah zadání veřejné zakázky“) a rozhodnout se, zda se jí účastní. V případě zájmu pak ve většině případů zpracovává následující záležitosti.


Druhy a členění veřejných zakázek

Podle předmětu:

  1. veřejné zakázky na služby
  2. veřejné zakázky na dodávky
  3. veřejné zakázky na stavební práce

Podle předpokládané hodnoty:

  1. nadlimitní veřejné zakázky
  2. podlimitní veřejné zakázky
  3. veřejné zakázky malého rozsahu

Co je veřejná zakázka?

Veřejnou zakázkou můžeme nazvat zakázku, jejíž cílem je nákup konkrétního zboží, zadání práce, objednání si vyhotovení díla nebo služby veřejným subjektem (resp. orgánem veřejné moci), kterým může být stát, obec, samosprávný celek či organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který má právo hospodařit s penězi, či jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími původem z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství. Veřejné zakázky jsou vždy realizovány na základě smlouvy mezi konkrétním zadavatelem a jedním či více dodavateli. Jedná se o úplatné poskytnutí a vyhotovení dodávek či služeb nebo úplatné provedení a vyhotovení stavebních prací. Jednou ze stran uzavírající smlouvu musí být vždy veřejný zadavatel. Veřejná zakázka musí být z povahy věci a podle zákona realizována vždy na základě písemné smlouvy.

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejnou zakázkou malého rozsahu můžeme nazvat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná finanční hodnota nedosáhne určitých limitů. V případech veřejných zakázek na dodávky nebo na služby jsou to 2 000 000 Kč bez DPH a v případech veřejných zakázek na stavební práce 6 000 000 Kč bez DPH.

Podlimitní veřejná zakázka

Podlimitní veřejnou zakázkou můžeme nazvat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná finanční hodnota se bude pohybovat v určitých mezích. V případech veřejných zakázek na dodávky či na služby je spodní limit 2 000 000 Kč bez DPH. V případech veřejných zakázek na dodávky a vyhotovení stavebních prací nejméně 6 000 000 bez DPH. Horním limitem jsou prahové hodnoty, které jsou stanovené pro zakázky nadlimitní.

Nadlimitní veřejná zakázka

V případě, kdy hodnota zakázky dosáhne, či dokonce přesáhne finanční limit stanovený současně ve směrnicích EU a české právní úpravě, můžeme takovou zakázku nazývat zakázkou nadlimitní. Pro zakázky na dodávky, služby a stavební práce jsou stanoveny různé prahové hodnoty. V případě zakázek na dodávky a služby jsou dále rozlišovány hodnoty podle kategorie zadavatele. V případě veřejných zakázek na stavební práce je stanoven pro všechny kategorie zadavatelů jednotný limit.

Zadávací řízení pro veřejné zakázky

Zadávací řízení stanovuje postup, který bude závazný při vybírání dodavatele veřejné zakázky. Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) definuje způsob, jakým bude zahájeno zadávací řízení. Tento zákon je určen jak pro zakázky podlimitní i nadlimitní. Zadávací řízení se zahajuje buď uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvou potenciálním uchazečům o veřejnou zakázku.

ZVZ rozlišuje a upravuje zadávací řízení otevřené, užší a jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení. Kategorie zadavatele a další zákonné podmínky poté rozhodují o možnosti použití jednotlivých zadávacích řízení. Otevřené a užší řízení může být použito zadavatelem veřejným, dotovaným i sektorovým bez dalších omezení.

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení se může použít na zadání podlimitních veřejných zakázek s hodnotou nižší než 20 000 000 Kč bez DPH. Je realizováno písemnou formou s oslovením minimálně pěti zájemců k podání nabídky. Využít tohoto způsobu zadávání může pouze veřejný a dotovaný zadavatel, nikoli sektorový. V případě zjednodušeného podlimitního řízení veřejný zadavatel nemusí informaci o tomto zadávacím řízení uveřejňovat v informačním systému o veřejných zakázkách. Musí však vhodným způsobem zveřejnit výzvu písemnou a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek a kdokoliv má právo se do tohoto zadávacího řízení přihlásit.

Poptávkové řízení

Poptávkovým řízením se rozumí soutěžní řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel tímto způsobem na základě výzvy zjišťuje obvyklou cenu za předmětnou zakázku v místě plnění a zájem oslovených subjektů uzavřít se zadavatelem smlouvu.

Dodavatel

Dodavatelem nazýváme fyzickou či právnickou osobu se sídlem, místem podnikání či místem trvalého pobytu na území České republiky, který dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

Publikace veřejné zakázky

Publikací veřejné zakázky se označuje činnost, která zajistí, že široký okruh dodavatelů se dozví o zadávání veřejné zakázky.

Elektronické tržiště

Ministerstvo vnitra ČR vydává licenci k provozování elektronických tržišť, tedy systémů sloužících k získání nejvýhodnější nabídky na základě požadavků zadavatele. Do elektronického systému se může bez poplatku přihlásit každý dodavatel, který následně může podávat nabídky k výzvám zadavatelů.

Důležité odkazy: